Försäljnings- och betalningsvillkor samt personuppgifter

 

Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller från och med 2018-05-25 och ersätter alla tidigare publicerade försäljningsvillkor.

Pris och betalning

Alla priser är angivna i svenska kronor netto exklusive frakt, lagstadgad moms tillkommer. Cards and more Sverige AB, i fortsättningen benämnt CAM, förbehåller sig rätten till prisändring utan föregående avisering. Vid bruten förpackning tillkommer hanteringskostnad. Försäljning sker endast till företag och ej till privatpersoner. Försäljning till företag sker efter godkänd kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tjugo (20) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning sker försäljning mot förskottsbetalning. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) procent från fakturans förfallodag. Felaktigheter i fakturan skall bestridas inom 8 dagar från faktureringsdatum. Fakturaavgift debiteras med 25 kr/faktura exklusive moms för pappersfaktura. För pdf och e-faktura debiteras ingen fakturaavgift.

Offerter

Alla utfärdade offerter med giltighet på 30 dagar är priserna fasta. Offerter och priser som sträcker sig under längre tid än 30 dagar används valutaklausul enligt nedan. Vid offert och order med valutaklausul gäller följande beräkningsgrund:

1) Baskurs är den i vårt ordererkännande angivna kursen

2) Omräkningskurs är kursen per faktureringsdatum eller, om sådant saknas, närmaste tidigare kurs

3) Som källa för omräkningskursen används Riksbankens valutakurs.

4) Vid omräkning av faktura belopp tillämpas följande principer – Om dagskursen är högre än baskursen görs tillägg om skillnaden är +1% eller större. Tillägg mindre än SEK 50:- debiteras ej – Oavsett kursskillnaden debiteras tillägg om beloppet blir större än SEK 500:- – Om dagskursen är lägre än baskursen görs avdrag om skillnaden är -2% eller större. Avdrag mindre än SEK 50:- görs ej

5) Skillnad i % beräknas enligt följande (dagskurs/Baskurs -1) X 100 = Skillnad i %, 2 decimaler används.

Order

Order ska läggas skriftligt via vår e-handelssida på www.cardsandmore.se, fax till 019-260 297, e-post till order@cardsandmore.se eller brev till Cards and more Sverige AB, Nastagatan 12b, 702 27 Örebro. Ordererkännande Order mottagna före klockan 12.00 registreras som regel samma dag och order-erkännande e-postas till kund.

Leveransvillkor

Incoterms DAP. Fraktkostnad tillkommer. Leveranstid: Order mottagen före klockan 16.00 levereras lagerhållna produkter nästkommande arbetsdag. För ej lagerförda produkter tillkommer leveranstid från tillverkaren.

Fraktkostnad

Priserna på vår web och i förekommande fall prislistor är exklusive moms och frakt. Leverans sker med DHL, fraktkostnad minimum 181:- exkl. moms per sändning. Önskas annat fraktsätt tillkommer en hanteringsavgift på 50:- exkl moms per sändning.

Transportskada

Transportskada skall anmälas vid mottagande av godset direkt till transportören.

Fakturaavgift

25 kr debiteras i fakturaavgift för pappersfakturor. För pdf-fakturor och e-fakturor tillkommer inga extra avgifter. För att byta från pappersfaktura till pdf- eller e-faktura, maila info@cardsandmore.se med aktuella uppgifter.

Minimiorderavgift

En minimiorderavgift på 52:-, exkl moms, tas ut på order understigande 450:- exkl moms och frakt.

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter, dokument, angivna tekniska specifikationer och tillhörande grafik lämnas med reservation för tryckfel. CAM friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument. CAM förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Namn, beteckningar m.m. som förekommer på CAM’s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken. CAM erkänner respektive rättighetsinnehavares rätt till sina registrerade varumärken.

Standardavtal TechSverige.

Grunden i alla våra specifika avtal regleras i grunden med hänvisning till Allmänna-leveransvillkor-91.

Returer och reklamationer

På våra produkter lämnas normalt 12 månaders garanti för tillverkningsfel, undantag för skrivhuvud till etikettskrivare där 6 månader gäller. För mer exakta garantier se respektive tillverkares villkor. För reklamationer under garanti skall kunden omgående reklamera felaktig vara till CAM. Vid reklamation skall kunden kontakta CAM på support@cardsandmore.se eller via hemsidan, www.cardsandmore.se, och uppge kundnummer och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit CAM till handa. Vid retur av varan skall returfrakten till CAM vara betald samt giltigt returnummer jämte en detaljerad skriftlig redogörelse av felet medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas i originalemballage eller i motsvarande emballage. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras er som kund. CAM förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift från 350 kr exkl. moms. Om varan är behäftad med fel kan reklamationen ej accepteras. Reklamationer utanför garantitiden accepteras ej. Ansvar för fel Föreligger fel som CAM ansvarar för, åtar sig CAM att efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. CAM’s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. CAM bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t. ex. – men ej begränsat till – inkompatibilitet, år 2000-inkompatibilitet, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. För leverans av varor och tjänster från CAM gäller svensk rätt med Örebro Tingsrätt som rättsforum i första instans. Service CAM är auktoriserade för service och reparationer av ett flertal produkter. Vid retur av produkter för service skall returfrakten till CAM vara betald samt giltigt returnummer jämte en detaljerad skriftlig redogörelse av felet medfölja varan. Vid garanti skall kopia på inköpsfaktura bifogas produkten. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Produkten skall återsändas i original emballage. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras er som kund. CAM debiterar en undersökningsavgift av 350 kr exkl. moms/produkt. All service utanför garantitiden debiteras enligt gällande prislista. Garantitid för reservdelar och utförd service/reparation är 3 månader från fakturadatum. Teknisk support slutkund Som slutkund är Ni berättigad till teknisk support från CAM under produktens garantitid. Vår service omfattar enklare användarstöd för våra produkter och förutsätter att användaren har god datavana. CAM förbehåller sig rätten att hänvisa till våra leverantörers support samt i förekommande fall till tredje parts betalsupport. CAM erbjuder också utbildning på flertalet av produkterna i sortimentet till överenskommet pris. Teknisk support omfattar ej: – Att ge instruktioner eller utbilda användarna om nödvändig information finns i handböcker, hjälptexter, eller på annat media. – Att göra kundspecifika anpassningar eller inställningar i produkter och programvaror. – Fel som orsakats av t.ex. felaktigt handhavande eller åtgärder utförda av annan än CAM godkänd personal. Teknisk support nås på telefon 019-107 107 eller e-post support@cardsandmore.se. Teknisk support återförsäljare Som återförsäljare till CAM står Ni för support till Era slutkunder. CAM kan åta sig support direkt till Er kund mot ersättning. Som återförsäljare är Ni berättigad till teknisk support från CAM på produkter levererade av oss. Vår support omfattar enklare användarstöd för våra produkter och förutsätter att användaren har god datavana. CAM förbehåller sig rätten att hänvisa till våra leverantörers support samt i förekommande fall till tredje parts betalsupport. CAM erbjuder också utbildning på flertalet av produkterna i sortimentet till självkostnadspris. Teknisk support omfattar ej: – Att ge instruktioner eller utbilda användarna om nödvändig information finns i handböcker, hjälptexter, eller på annat media. – Att göra kundspecifika anpassningar eller inställningar i produkter och programvaror. – Fel som orsakats av t ex felaktigt handhavande eller åtgärder utförda av annan än av CAM godkänd personal. Teknisk support nås på telefon 019-107 107 eller e-post support@cardsandmore.se

1. Personuppgifter

1.1 Cards and more benämns nedan som (CAM) avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till CAM och som samlas in i samband med registrering som kund hos CAM. CAM ansvarar för att behandla personuppgifter i enlighet med GDPR. Information om hur CAM behandlar kundens personuppgifter och för vilka syften, samt information om rättigheter enligt GDPR. Genom att registrera personuppgifter samtycker ni som kund CAMs behandling av personuppgifter.

1.2 Genom registering som kund hos CAM samtycker kunden till att mottaga information och marknadsföringsmaterial per post, telefon, e-post, sms/mms eller annat motsvarande sätt. Detta förutsätter att kunden vid anmälan eller senare uppgivit sin e-postadress eller mobiltelefonnummer till CAM.

1.3 Kunden har rätt att från CAM få information om behandlingen av de personuppgifter som berör denne. CAM kommer på kundens begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Kunden kan en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till CAM, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne. Kunden har rätt att begära att dennes uppgifter inte skall behandlas för direkt marknadsföring. Detta görs till kundservice. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det CAM att vidta rättelseåtgärder

2. Allmänt

2.1 Från tid till annan kommer kund hos CAM att erhålla förmånliga erbjudanden och bli föremål för olika kampanjer ( inbjudningar till evenemang, tävlingar etc.). Dessa kan vara begränsade i tid, vara riktade till vissa marknader eller till särskilda grupper inom kundbasen. Specifika villkor för dessa aktiviteter kommer att specificeras i samband med varje erbjudande och kampanj.

2.2 Kunderbjudanden och annan information kan kommuniceras via olika kanaler som till exempel e-post, hemsidor på www.cardsandmore.se, brev och sms/mms. Vanligast är dock e-post och hemsidan.

“>